GOAL

To provide secured salary to the members and employees to achieve enjoyment and development of the cooperative.
VADCO - Logo
VALENCIA DAIRY COOPERATIVE

GOAL

To provide secured salary to the members and employees to achieve enjoyment and development of the cooperative.
VADCO - Logo
VALENCIA DAIRY COOPERATIVE

Mohatag ug seguro nga sweldo sa membro ug empleyado aron makab-ot ang kalipay ug kalamboan sa kinabuhi.

Goal

Mohatag ug seguro nga sweldo sa membro ug empleyado aron makab-ot ang kalipay ug kalamboan sa kinabuhi.

Goal

VISION

 

Malipayon ug malamboon nga mag-uumang kahugpungan nga mohatag ug sweldo nga kinahanglan sa mga membro pinaagi sa pag-uma ug daghang lempyo, lami nga gatas sa baka nga makapabaskog ug makadatu sa kinabuhi sa katawhan sa Valencia.

The vision of the Valencia Dairy Cooperative is “Happy and developed farmers cooperative which provides wage that the farmers need through the farming of abundant, clean and delicious cow’s milk that strengthens and enrich lives of the people of Valencia”.

MISSION

 

Magpadaghan ug himsog nga bakang gatasan aron pag apud-apud sa mga mosulod nga membro, aron modaghan ang pag-uma sa gatas, ug aron paghatag seguro ug yano nga bili sa produkto nga gatas, ug aron makahatag ug insaktong sweldosa mga membro ug mga empleyado.

The Mission Valencia Dairy Cooperative is to increase healthy milking cows to be distributed to the next members, to increase milk farming and to provide secure and simple value of milk products, in order to provide an accurate salary to the members and employees.